Zpracování osobních údajů

Zasláním přihlášky souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přihlášením se na akci,byly Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno (státní příspěvková organizace, IČ: 00159816) jakožto správcem osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovány a použity pro účely realizace, monitoringu, propagace, archivace a kontroly projektu IMPLEMENTACE STANDARDŮ HR AWARD VE FNUSA-ICRC, reg.č: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678, Operační program Výzkum, vývoj vzdělávání, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání projektu a dále po dobu nutnou z hlediska povinného archivování záznamů. Zpracování zahrnuje předání osobních údajů jinému správci / zpracovateli v rámci EU (EHS).

Základní identifikační údaje (firma, sídlo, IČO) subjektů, jimž budou osobní údaje předávány (příjemci):

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČO: 00022985

Zpracování nezahrnuje předání osobních údajů jinému správci/zpracovateli ve třetích zemích. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správce informuje, že (i) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů můžete kdykoli zcela nebo zčásti odvolat, avšak s účinky pouze do budoucna, přičemž odvolání souhlasu musí být učiněno písemně; (ii) po uplynutí doby zpracování Vám budou na Vámi uvedenou adresu vráceny dokumenty, pokud si je vyžádáte, a pokud nedáte souhlas k uchování svých osobních údajů na delší dobu, budou veškeré Vaše osobní údaje a dokumenty, které si nevyžádáte zpět, řádně zlikvidovány a skartovány; (iii) jste oprávněn/a požádat správce, aby Vaše osobní údaje, které mu byly z Vaší strany předány elektronicky a budou zpracovávány automatizovaně, předal jinému správci; (iv)  máte právo na vydání potvrzení ze strany správce o tom, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány; toto právo můžete uplatnit i poté, co uplyne doba, na kterou jste poskytl/a svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů; (v) máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. na Vaší žádost je správce povinen transparentním a srozumitelným způsobem Vám poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to do 1 měsíce poté, co obdrží Vaší žádost (tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce); (vi) pokud by jste zjistil/a nebo se domníval/a, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, máte právo požadovat po správci vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu; (vii) pokud by vyšlo najevo, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně či neúplně, máte právo na opravu, případně na doplnění neúplných osobních údajů (a v této souvislosti máte právo žádat, aby správce do doby, než přesnost osobních údajů ověří, zpracování Vašich osobních údajů omezil); (viii) pokud by vyšlo najevo, že se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, a za tím účelem jsou podrobeny tzv. profilování, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce je povinen takového zpracovávání zanechat a Vaše osobní údaje vymazat; (ix) jste oprávněn/a namísto výmazu svých osobních údajů žádat jen omezení jejich použití. V případě, že se domníváte, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení obecného nařízení, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7). Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů u správce: Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, dpo@fnusa.cz.