Volodymyr Porokh

BIO pro seminář Akademie ICRC 2020

Volodymyr Porokh je studentem 6. ročníku všeobecného lékařství LF MU a zároveň absolventem Akademie ICRC (2016). Po jejím absolvování se přidal do týmu doc. Aleše Hampla, kde se věnuje problematice genetické stability u lidských pluripotentních kmenových buněk. Spolu s doc. Hamplem a doc. Vaňharou se jim podařilo identifikovat extracelularní molekulu Cripto-1 jako faktor přispívající k tvorbě abnormálního dělícího vřeténka a genetické nestabilitě při kultivaci těchto buněk in vitro. Jelikož biologie kmenových buněk je úzce spojená s asistovanou reprodukcí a reprodukční medicínou, navázali spolupráci s dr. Zuzanou Holubcovou, se kterou vyvíjí nové neinvazivní metody hodnocení kvality lidských embryí právě na základě složení kultivačního média a stanovení přítomnosti faktorů spojených s chybným dělením buněk.